உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகுக. உலகிலே அவர் தயவுபெற்றவர்க்கு அமைதி ஆகுக! - லூக்காஸ் 2: 14
இவரே என் அன்பார்ந்த மகன், இவரிடம் நான் பூரிப்படைகிறேன் - மத்தேயு 3: 17
அவர் உங்களுக்குச் சொல்வதெல்லாம் செய்யுங்கள் - அருளப்பர் 2:5
இது உங்களுக்காக அளிக்கப்படும் என் உடல். இதை என் நினைவாகச் செய்யுங்கள் -லூக்காஸ் 22:19
உலகெங்கும் போய்ப் படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியினை அறிவியுங்கள் - மாற்கு 16:15
நெருப்புப்போன்ற நாவுகள் அவர்களுக்குத் தோன்றிப் பிளவுண்டு, ஒவ்வொருவர்மேலும் வந்து தங்கின. எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பெற்று, ஆவியானவர் அருளியபடி அயல்மொழிகளில் பேசத்தொடங்கினர். - அப்போஸ்தலர் பணி 2: 4-5

immaculate_conception2

I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will strike your head, and you will strike his heel." - Genesis 3:15

உனக்கும் பெண்ணுக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்குமிடையே பகையை உண்டாக்குவோம்; அவள் உன் தலையை நசுக்குவாள்; நீயோ அவளுடைய பாதத்தை தீண்ட முயலுவாய் என்றார். - ஆதியாகமம் 3:15

Our Ministries

Prayer Ministry

Campus Ministry

Children Ministry

Family Ministry

Women's Ministry

Music Ministry

Youth Ministry

Social Media Ministry

Upcoming Events

 1. Advent Program

  December 13 - December 14
 2. Advent Program

  December 15
 3. Advent Program

  December 17 - December 18
 4. Advent Program

  December 20 - December 22
 5. Advent Program

  December 25
I am an elderly man, but this was my first retreat after my school days. Jesus has touched me in a great way during the past 2 years when I have actually understood the value of Jesus in my life. My life has taken a 360 degree turn and it is the best thing that has happened to me in all my life..... Read More

Cedric D’Souza

UAE
I am very very happy to inform you that I am the one who has received this healing blessing from Jesus. For many years I have been experiencing severe pain from below my knee up to my feet, and from that day onwards there has been no pain at all. Read more

Ms.Zora Rodney

Blessings of the Day

Will be continue Shortly